POLITYKA PRYWATNOŚCI

PREAMBUŁA

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie treści wszelkich umów zawartych z Laboratorium Kosmetyczne Canexpol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dalej: „Laboratorium Kosmetyczne Canexpol Group Sp. z o.o. Sp.k.” lub „spółka”), zaś zmiany podyktowane są wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów korzystających ze wszelkich usług spółki, które to usługi spółka może wykonywać samodzielnie, tj. bezpośrednio lub z wykorzystaniem podmiotów trzecich, świadczących usługi danego rodzaju w sposób profesjonalny.

 • 1

Administrator

 1. Administratorem danych jest Laboratorium Kosmetyczne CANEXPOL GROUP Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą ul. Świętojańska 21/2, 00-266 Warszawa, Polska, NIP: 525-279-1587 REGON: 383511169 KRS:0000789156
  Zakład produkcyjny oraz adres do korespondencji: ul. Kołbielska 40A, Stojadła, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Polska, Tel. +48 25 7584327 zwaną dalej: „Administrator”.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Gdyby jakiekolwiek postanowienia Umowy głównej o świadczenie usług lub niniejszej Polityki Prywatności okazały się w części lub w całości sprzeczne z jakimikolwiek przepisami RODO lub innych przepisów prawa obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych, postanowienia te są odpowiednio w części lub całości niewiążące dla osób, których dane osobowe dotyczą. Na miejsce tych postanowień należy stosować regulacje zgodne z przepisami prawa.
 • 2

Zbieranie danych osobowych

 1. Zbierane przez Laboratorium Kosmetyczne Canexpol Group dane osobowe obejmują lub mogą obejmować: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, REGON, adresy siedziby, zamieszkania lub prowadzenia działalności, numer telefonu, e-mail, numer rachunku bankowego, a także inne wynikające z dokumentacji przekazanej przez Klientów, niezbędne dla wykonania łączącej Strony umowy.
 2. Dane osobowe zbierane są przez Laboratorium Kosmetyczne Canexpol Group przede wszystkim w trakcie podpisywania umowy oraz w każdej sytuacji udostępnienia (przekazania) danych osobowych przez Klienta lub inną osobę trzecią.
 3. Klient odpowiada osobiście za prawdziwość przekazywanych danych osobowych. Jeżeli dane osobowe dotyczą innych podmiotów niż bezpośrednio Klienta (w szczególności jego pracowników, współpracowników, kontrahentów), Klient oświadcza, iż dane te pozyskał i przetwarza zgodnie z prawem, jest ponadto obowiązany zawrzeć z Laboratorium Kosmetyczne Canexpol Group umowę powierzenia danych osobowych tych osób.
 4. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w formie tradycyjnej dokumentacji (papierowej), jak i w formie dokumentacji elektronicznej, zapewniając odpowiedni standard bezpieczeństwa.

 

 • 3

Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Laboratorium Kosmetyczne Canexpol Group wyłącznie w celu świadczenia usług objętych zakresem umowy głównej, tj. Umowy o świadczenie usług. Dane będą przetwarzane jedynie w toku trwania umowy, zaś po tym czasie, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Laboratorium Kosmetyczne Canexpol Group uprawnione jest powierzyć dane osobowe podmiotom trzecim tylko wówczas, gdy jest to niezbędne dla wykonania umowy lub w razie dodatkowego zamówienia (zainteresowania usługą) złożonego wprost przez Klienta, przez co należy rozumieć zmianę umowy o świadczenie usług i wyłącza się w tym miejscu obowiązek pisemnej formy zmiany tej umowy. Laboratorium Kosmetyczne Canexpol Group może wykonywać umowę z wykorzystaniem podmiotów trzecich.
 3. Laboratorium Kosmetyczne Canexpol Group uprawnione jest do wysyłania Klientom ofert, próbek, katalogów oraz cennika na podany przez Klienta kontaktowy adres poczty elektronicznej e-mail, jeżeli Klient wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych związanych z oferowaniem innych usług Laboratorium Kosmetyczne Canexpol Group lub podmiotów z nią ściśle współpracujących, niż usługi objęte zakresem umowy głównej. Nawiązując do powyższego informuje się Klienta, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Klient może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

 • 4

Dobrowolność udostępnienia danych osobowych

Klient przyjmuje do wiadomości, iż podanie wszelkich danych osobowych jest dobrowolne, niemniej odmowa podania danych osobowych związanych ściśle z zakresem zawartej umowy głównej stanowi istotną przeszkodę do wykonania umowy i tym samym uniemożliwia świadczenie usług na rzecz Klienta, a po stronie Laboratorium Kosmetyczne Canexpol Group rodzi prawo do odstąpienia od zawartej umowy.

 • 5

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Każda osoba, której dane osobowe będą przetwarzane przez Laboratorium Kosmetyczne Canexpol Group uprawniona jest uzyskać dostęp do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również może wyrazić prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, a Laboratorium Kosmetyczne Canexpol Group jest obowiązane powyższe żądania spełnić niezwłocznie, chyba że sprzeciwia się temu obowiązek lub uprawnienie wynikające wprost z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

 • 6

Zabezpieczenie Danych

 1. Administrator obowiązany jest stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.
 3. Administrator w szczególności oświadcza, iż korzysta z profesjonalnych zabezpieczeń informatycznych, zgodnych z przepisami RODO, a których wdrożenie powierzył profesjonalnemu podmiotowi trzeciemu.

 

 • 7

Inne informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Laboratorium Kosmetyczne Canexpol Group informuje wszelkie osoby, których dane osobowe mogą być przetwarzane w toku codziennej działalności, iż dane te mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 2. Administrator będzie obowiązany przekazać zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa, zachowując przy tym zasadę szczególnej ostrożności.
 3. Administrator obowiązany jest stale uaktualniać wszelkie standardy ochrony danych osobowych, aby zapewnić zgodność procedur prawnych, informatycznych, organizacyjnych i innych z aktualnymi przepisami prawa.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeżeli będzie to konieczne dla dostosowania jej treści do należytych standardów ochrony danych osobowych.
 5. Administrator oświadcza, iż pouczył i szczegółowo przeszkolił wszystkich pracowników i współpracowników spółki w tematyce ochrony danych osobowych.

Pracownicy podpisali Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

 1. We wszelkich sprawach dotyczących kwestii przetwarzania i ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem korzystając z danych korespondencyjnych lub poczty elektronicznej e-mail, pisząc na adres: info@canexpol.waw.pl
 2. Niezależnie od powyższej treści oraz wniosków z niej płynących, Administrator oświadcza, iż:
 3. a) zapoznał się i zobowiązuję się do przestrzegania obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), aktualnej ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych;
 4. b) zapewni bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych poprzez ich ochronę przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją i zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem;
 5. c) zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”);
 6. d) w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych, nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy;
 7. e) znane mu są zasady odpowiedzialności prawnej za niezgodne z ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych oraz mam świadomość, że za niedopełnienie obowiązków wynikających z niniejszego oświadczenia mogę odpowiadać prawnie na podstawie regulacji wewnętrznych obowiązujących u administratora danych, kodeksu pracy, kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Zaznajomienie się z niniejszym dokumentem przed zawarciem Umowy o świadczenie usług, w razie zawarcia tej umowy, oznacza akceptację wszystkich jej postanowień.

 

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Laboratorium Kosmetyczne
  CANEXPOL GROUP Sp.z o.o. Sp.k.
  ul. Świętojańska 21/2
  00-266 Warszawa
  NIP: 525-279-15-87
  REGON: 383511169
  KRS: 0000789156

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

 • Zakład produkcyjny CANEXPOL GROUP
  ul. Kołbielska 40A, Stojadła
  05-300 Mińsk Mazowiecki
  Tel. +48 25 7584327
  Fax. +48 25 7596090

PRZYDATNE LINKI

 • Polityka prywatności
 • Kodeks ETI

WYŚLIJ ZAPYTANIE